Datos e sectores

Evolución e Servizos Prestados na actualidade

A actividade do centro de dosimetría foi evolucionando desde as súas orixes de forma continuada e controlada presentando un servizo de máxima calidade. Servizos contratados na actualidade:

  • 7.500 empresas
  • 9.000 instalacións
  • 35.000 controis activos

Detalle por sectores
centro de dosimetría
 presta un servizo enfocado a cada sector e tipoloxía de cliente ofrecendo atributos adicionais específicos segundo as necesidades. Destacar que na actualidade dá servizo a máis de 300 empresas hospitalarias e máis de 5.000 clínicas dentais coa seguinte distribución por usuarios.

 

Distribución por tipoloxía usuario e controis
Os 35.000 controis activos repártense segundo os gráficos: