Servizos adicionais

centro de dosimetría desenvolveu e implantou unha serie de procedementos específicos segundo a tipoloxía do cliente, tanto na área técnica coma de xestión, e  cuxa finalidade é proporcionarlle ao cliente un servizo adicional que facilite o bo uso da dosimetría. De entre os que destacan os seguintes:

Procedementos área técnica

  • Asignación específica de dose por perda de información dosimétrica.
  • Procedemento para irradiacións accidentais.
  • Asesoramento en caso de potencial sobreexposición.

Procedementos área de xestión

  • Albarás de entrega e recepción de dosímetros
  • Informe de dosímetros non recibidos
  • Seguimento en tempo real (traking) do estado dos envíos
  • Posibilidade de contratar servizos loxísticos de retorno a prezos competitivos