Aviso Legal

CONDICIÓNS DE USO

CENTRO DE DOSIMETRÍA S.L. garantea confidencialidade dos datos dos seus clientes. En ningún caso CENTRO DE DOSIMETRÍA S.L. almacenará en ningún ficheiro, tratará ou utilizará datos persoaisdaquelas persoas físicas das cales teñamos coñecemento sen consentimento previo expreso da persoa afectada. CENTRO DE DOSIMETRÍA S.L.reserva para sio dereito a modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ouxurisprudencias, así como a prácticas do sector. Os usuarios teñen recoñecidos e poderán exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición dos datos cedidos expresamente excepto para aqueles fins que estean definidos polo ORGANISMO REGULADOR Consello de Seguridade Nuclear (CSN)

1.- TITULAR DO SITIO WEB CENTRO DE DOSIMETRÍA S.L., con domicilio en Llull 51-55 5º5ª 08005 Barcelona, éo único titular do sitio web, dos seus contidos e dos signos distintivos aparecidos nel.

2.- DEREITOS DE PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL.- Tanto o sitio Web coma os contidos e os signos distintivos aparecidos nelson propiedade exclusiva de CENTRO DE DOSIMETRÍA S.L., eencóntranse protexidos polos dereitos de propiedade industrial e intelectual conforme á lexislación española, comunitaria e internacional. A copia, reprodución, comunicación pública, distribución ou publicación, dos contidos deste sitio Web en calquera soporte ou a través de calquera medio, así como a reprodución, imitación, modificación ou utilización de calquera signo distintivo rexistrado dos aparecidos nel, sen o consentimento previo expreso de CENTRO DE DOSIMETRÍA S. L. constitúen delitos contra a Propiedade Industrial e Intelectual dos previstos no Código Penal español (Leiorgánica 10/1995, do 23 de novembro) e polo tanto quedan terminantemente prohibidos. CENTRO DE DOSIMETRÍA S.L. non se fai responsable do contido doutros sitios Web vinculados ou accesibles desde este sitio Web a través de ligazóns de hipertexto. A inclusión de vínculos con outros sitios Web non implica a aprobación dos seus contidos nin a existencia de ningún tipo de asociación cos seus titulares.

3.- PRIVACIDADE DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL.- CENTRO DE DOSIMETRÍA S.L. comprométese a non ceder, vender nin compartir os datos persoaispara o beneficio de terceiros. Os datos facilitados non serán utilizados con finalidades distintas da prestación do servizo e serán cancelados cando deixen de ser necesarios para tal fin. O usuario pode acceder á información do sitio Web sen a necesidade de proporcionar ningún dato de carácter persoal.

4.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADE.- CENTRO DE DOSIMETRÍA S.L. non asume ningunha responsabilidadepolo mal uso que os visitantes do sitio poidan realizar respecto do contidodeste.

5.- ACEPTACIÓN DAS CONDICIÓNS DE USO.- O acceso como visitante aos contidos da nosa páxina, implica a aceptación dos termos edas condicións de utilización do sitio Web, na forma en que quedaron expresados nesta política de privacidade.
POLITICA DE PRIVACIDADE

Dereito de Información
Para todo cliente que decida contratar o Servizo de Dosimetría Persoal, e polo tanto deba rexistrarse na nosa Base de Datos, solicitaranse os datos estritamente necesarios para a consecución do fin para o cal está destinada esa Base de Datos, que noné outroca o de facilitar o servizo cos clientes/usuarios de CENTRO DE DOSIMETRÍA S.L.

Consultas: Requiriranseao usuario os datos de contacto necesarios para a consecución do servizo, o que require facilitar datos de carácter persoal. O seu tratamento estará enfocado unicamente á consecución destes fins, sempre dentro do marco normativo establecido.

CENTRO DE DOSIMETRÍA S.L. adoptou as medidas de índole técnica e organizativa que garanten a seguridade dos datos de carácter persoal e evitan a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e osriscos a que estean expostos, todo iso de conformidade co establecido na normativa establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016, sobre a protección das persoas físicas no que se refire ao tratamento de datos persoais, ena Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico (BOE 12/07/2002). Neste aspecto CENTRO DE DOSIMETRÍA S. L. manifesta ter rexistrados os ficheiros na AEPD (Axencia Española de Protección de Datos).

Consentimento do Usuario
Os datos persoais quedarán incorporados e serán tratados nos ficheiros de CENTRO DE DOSIMETRÍA S.L., que garanteas medidas oportunas de índole técnica e estrutural para previr a integridadee seguridade da información persoal proporcionada.

Dereito de Oposición, Corrección e Actualización de Datos 
O usuario tendereito a acceder a esta información, a rectificala se os datos son erróneos e a darse de baixa do ficheiro para o uso do servizo. Os datos relativos ao ficheiro de dosimetrías persoaisxerado por CENTRO DE DOSIMETRÍA S.L. permanecerán no poder da empresa o tempo indicado pola lexislación vixente segundo indique o Consello De Seguridade Nuclear. Neste último caso CENTRO DE DOSIMETRÍA S. L. manifesta que nonfará un mal uso deses datos.

Estes dereitos poden facerse efectivos mediante a comunicación directa co responsable do ficheiro en CENTRO DE DOSIMETRÍA S.L.

Llull 51-55 5º 5ª
08005 Barcelona
Tel.:93 486 99 55

protecciondatos@dosimetria.es
CIF: B08714636