Informes dosimétricos

Informe mensual

  • O informe mensual de dosimetría persoal contén as doses equivalentes recibidas por cada usuario da instalación.
  • Inclúense as doses equivalentes calculadas, asignadas e información adicional se procede, como por exemplo as “notas de valoración de doses” baseadas en criterios obxectivos respecto aos límites establecidos na lexislación ou respecto ao historial dosimétrico do traballador.

Informe anual individual

  • Emisión dun informe anual individual para cada traballador e control dosimétrico, onde se resumen os resultados mensuais e as posibles incidencias.

Emisión e envío de informes

  • En xeral, os informes envíanse por correo ordinario.
  • Adicionalmente, a petición do cliente, pódese ter acceso a estes por internet na aplicación cdNET.
  • centro de dosimetría ten como un dos seus obxectivos principais na súa política de respecto polo medio ambiente, mellorar as funcionalidades desta aplicación para reducir o envío de informes en papel.

Comunicación aos organismos reguladores

centro de dosimetría comunica os datos de empresas, instalacións e doses obtidas dos traballadores profesionalmente expostos de acordo cos requirimentos establecidos polos organismos reguladores de cada país:

Organismo regulador en España: Consello de Seguridade Nuclear (CSN), segundo a IT de referencia CSN/IT/SDP/CDO/03/02 do 15/04/2003.

Organismos reguladores en Portugal: Instituto Superior Técnico/Instituto Tecnolóxico e Nuclear (IST/ITN) e Dirección Xeral de Saúde (DGS), segundo o establecido no artigo 21 do DL nº 167/2002 do 18/07/2002.