Informes dosimètrics

Informe mensual

  • L’informe mensual de dosimetria personal conté les dosis equivalents rebudes per cada usuari de la instal·lació.
  • S’hi inclouen les dosis equivalents calculades, assignades i informació addicional, si escau, com per exemple les “notes de valoració de dosis” basades en criteris objectius respecte als límits que estableix la legislació o pel que fa a l’historial dosimètric del treballador.

Informe anual individual

  • Emissió d’un informe anual individual per a cada treballador i control dosimètric, en què es resumeixen els resultats mensuals i les possibles incidències.

Emissió i enviament d’informes

  • En general, els informes s’envien per correu ordinari.
  • Addicionalment, a petició del client, s’hi pot accedir per internet dins l’aplicació cdNET.
  • centro de dosimetría té com un dels objectius principals en la seva política de respecte al medi ambient, millorar les funcionalitats d’aquesta aplicació per reduir l’enviament d’informes en paper.

Comunicació als organismes reguladors

centro de dosimetría comunica les dades d’empreses, instal·lacions i dosis obtingudes dels treballadors professionalment exposats d’acord amb els requeriments que estableixen els organismes reguladors de cada país:

Organisme regulador a Espanya: Consell de Seguretat Nuclear (CSN), segons la IT de referència CSN/IT/SDP/CDO/03/02 de 15/04/2003.

Organismes reguladors a Portugal: Institut Superior Tècnic/Institut Tecnològic i Nuclear (IST/ITN) i Direcció General de Salut (DGS), segons el que estableix l’article 21 del DL núm. 167/2002 de 18/07/2002.