Formació

La formació continuada és un dels factors fonamentals per assegurar el manteniment de les capacitats del personal, tant en les àrees tècniques com de gestió del servei, i fins i tot potenciar-les.

L’empresa té definits plans de formació en cadascun dels eixos següents:

  • Formació del personal intern: Planificació anual per al personal de totes les àrees.
  • Formació de clients i usuaris: Mitjançant comunicació de tríptics, fullets i altres documents. Addicionalment, s’està treballant en el desenvolupament d’un curs bàsic online accessible per a tots els clients de l’empresa.
  • Formació de “professionals potencials del sector”: L’empresa col·labora amb entitats de formació. En aquest àmbit s’han desenvolupat convenis amb escoles que imparteixen cursos en el sector de la protecció radiològica i amb universitats, per oferir pràctiques a estudiants.
  • Intervenció en congressos, ponències i altres esdeveniments del sector amb la finalitat de definir i comunicar millores estratègiques desenvolupades, ja sigui internament o en col·laboració amb altres entitats.