Facturació

Tarifes del servei

 • El preu del servei està estandarditzat segons les tarifes següents:
  • Tarifes per a professionals i petites empreses d’1 a 10 usuaris/controls dosimètrics per a una instal·lació i factura única.
  • Tarifes per a empreses amb més de 10 usuaris/controls en les quals es calcula la tarifa pel nombre d’usuaris i també per la seva distribució.
  • Tarifes especials per a serveis no continuats o temporals i altra casuística
  • S’informa també de les tarifes de missatgeria que centro de dosimetría pot contractar per a l’enviament i/o la recollida de la dotació de dosímetres a la seva instal·lació.
 • Les tarifes es comuniquen anualment als clients, per correu o internet.

Facturació del servei

 • La forma de facturació del servei està adaptada a la seva forma de prestació.
 • S’emet una factura anual que inclou la previsió de serveis contractats per a l’any actual segons albarà adjunt, i l’abonament o el càrrec (si n’hi hagués) corresponent al tancament de la facturació de l’any anterior. El mètode utilitzat de previsió-regularització es basa en la facturació dels serveis realment duts a terme. Atès que es tracta d’un servei continuat, aquest sistema conté les variacions que han tingut lloc al llarg de l’any ja sigui en la dotació de controls dosimètrics, pèrdues per logística, etc.
 • Aquesta forma de facturació permet que el procés de facturació repercuteixi el mínim en el cost final.
 • La forma de facturació i les condicions de pagament es detallen en els fulls de tarifes.
 • Possibilitat d’acordar condicions especials de facturació i/o pagament amb el departament d’administració.