Calibratges i verificacions

Per dur a terme el control del sistema de dosimetria i garantir el seu funcionament correcte, aquest se sotmet a verificacions internes i a un calibratge anual en un laboratori extern de referència.

  • El procés de calibratge del sistema de termoluminescència es fa a través de dosímetres irradiats a valors coneguts de les magnituds objecte d’assaig en un laboratori oficial de calibratge secundari, seguint els protocols que estableix la norma ISO 4037-3.
  • Les verificacions diàries consisteixen a irradiar un grup de dosímetres a l’equip irradiador i llegir-los en els diferents equips per avaluar l’estat dels lectors respecte a l’estat de referència.

Addicionalment, cada lector té diferents revisions automàtiques que provoquen l’aturada de l’equip en cas que no es compleixin les condicions de la lectura establertes.