Anell

En el cas de persones que pel seu tipus de feina necessitin de l’ avaluació de la dosi equivalent a les mans, poden utilitzar dosímetres d’ anell, desenvolupats i fabricats per cd, calibrats en termes de Hp(0.07).

Destaquem les següents característiques funcionals:

  • D’ un sol ús, per eliminar la contaminació radioactiva i incrementar la higiene.
  • Estanc, la capsula que allotja els detectors està soldada mitjançant ultrasons.
  • La seva forma plana i superfície facilita una àmplia identificació (usuari, mes d’ús i departament) que es realitza mitjançant gravat laser.
  • Ergonomia i flexibilitat d’ ajust.
  • De color blau els mesos parells i grocs els senars.

Normes bàsiques d’ús:

  • El dosímetre és personal i intransferible.
  • S’ha de portar durant tota la jornada laboral i no s’ha de treure fora del centre de treball.
  • S’ha de col·locar per sota de qualsevol protecció que s’utilitzi, per exemple, guants de plom, i a la mà que estigui més exposada a la radiació, en funció del seu tipus i procediments de treball.

Un mateix usuari pot utilitzar més d’un dosímetre d’anell i col·locar-ne un a cada mà. En aquest cas, el dosímetre de la mà dreta s’identifica amb un adhesiu groc addicional.

Aquest tipus de dosímetre és especialment adequat en Medicina Nuclear i en Radiofarmàcia.