Anell

En el cas de persones que, a causa del seu tipus de feina, necessitin l’avaluació de la dosi equivalent a les mans, poden utilitzar dosímetres d’anell calibrats en dosi equivalent personal superficial HP(0.07).

  • La configuració d’anell s’envia a l’usuari en una bossa minigrip transparent amb una etiqueta en què consten les dades de l’usuari, del dosímetre, del centre de treball i del mes d’ús del dosímetre.
  • El portadosímetre està etiquetat amb les dades de l’usuari i un codi matriu.
  • Són de color negre els mesos parells i taronja, els mesos senars.

Normes bàsiques d’ús:

  • El dosímetre és personal i intransferible.
  • S’ha de portar durant tota la jornada laboral i no s’ha de treure fora del centre de treball.
  • S’ha de col·locar per sota de qualsevol protecció que s’utilitzi, per exemple, guants de plom, i a la mà que estigui més exposada a la radiació, en funció del seu tipus i procediments de treball.

Un mateix usuari pot utilitzar més d’un dosímetre d’anell i col·locar-ne un a cada mà. En aquest cas, el dosímetre de la mà dreta s’identifica amb un adhesiu groc addicional.

Aquest tipus de dosímetre és especialment adequat en medicina nuclear i en radiofarmàcia.