Cos sencer

El control dosimètric habitual es fa mitjançant els dosímetres individuals denominats de cos sencer, calibrats en dosi equivalent personal superficial HP(0.07) i profunda HP(10).

  • Van protegits per una caixa de policarbonat transparent i amb una pinça per a la col·locació correcta del dosímetre.
  • Són de color blau i groc. El de color blau s’utilitza durant els mesos parells i el de color groc, durant el mesos senars.

Normes bàsiques d’ús:

  • El dosímetre és personal i intransferible.
  • S’ha de portar durant tota la jornada laboral i no s’ha de treure fora del centre de treball.
  • Ha d’anar penjat al tors i amb la cara anterior visible, on consta el nom de l’usuari.
  • S’ha de col·locar per sota de qualsevol protecció que s’utilitzi, com per exemple un davantal de plom.