Política de Privacitat

Dret d’informació
Per a tot client que decideixi contractar el Servei de Dosimetria Personal, i per tant, que s’hagi de registrar a la nostra base de dades, es sol·licitaran les dades estrictament necessàries per facilitar el servei amb els clients/usuaris de CENTRO DE DOSIMETRÍA, S.L., que és la finalitat a què es destina la base de dades esmentada.

Consultes: Es demana a l’usuari les dades de contacte necessàries per a la consecució del servei, cosa que requereix facilitar dades de caràcter personal. El seu tractament està enfocat únicament a la consecució d’aquestes finalitats, sempre dins del marc normatiu establert.

CENTRO DE DOSIMETRIA S.L. ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estiguin exposats, tot això de conformitat amb els principis de transparència, limitació de la finalitat, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat, així com respectant la resta d’obligacions i garanties establertes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Consentiment de l’usuari
Les dades personals queden incorporades i es tractaran en els fitxers de CENTRO DE DOSIMETRÍA, S.L., que garanteix les mesures oportunes d’índole tècnica i estructural per prevenir la integritat i seguretat de la informació personal aportada.

Dret d’oposició, correcció i actualització de dades
L’usuari té dret a accedir a aquesta informació, a rectificar-la si les dades són errònies i a donar-se de baixa del fitxer per a l’ús del servei. Les dades relatives al fitxer de dosimetries personals generat per CENTRO DE DOSIMETRÍA, S.L. romandran en poder de l’empresa el temps que marca la legislació vigent, segons indiqui el Consell de Seguretat Nuclear. En aquest darrer cas, CENTRO DE DOSIMETRÍA, S.L. manifesta que no farà un mal ús de les dades esmentades.

Aquests drets es poden fer efectius mitjançant la comunicació directa amb el responsable del fitxer a CENTRO DE DOSIMETRÍA, S.L.

Carrer de Llull, 51-55, 5è 5a
08005 Barcelona
Tel.: 934 869 955

protecciondatos@dosimetria.es
CIF: B08714636