Dosimetria

Dins del marc de les radiacions ionitzants, el terme dosi va lligat a diferents magnituds que proporcionen una mesura física relacionada amb l’efecte directe o potencial produït en la matèria irradiada.  Les magnituds utilitzades per al mesurament del risc associat a l’exposició a radiacions ionitzants que són objecte de limitació en la quantia permesa són: la dosi equivalent en un òrgan, la dosi efectiva equivalent i la dosi equivalent ambiental.

La finalitat de la dosimetria és avaluar la dosi equivalent rebuda a partir de l’anàlisi d’un dosímetre assignat per a aquesta finalitat. Els tipus de dosimetria que ofereix l’empresa són:

  • Dosimetria individual
  • Dosimetria ocupacional
  • Dosimetria a mida