Avís Legal

CONDICIONS D’ÚS

CENTRO DE DOSIMETRÍA, S.L. garanteix la confidencialitat de les dades dels seus clients. En cap cas CENTRO DE DOSIMETRÍA, S.L. no emmagatzema en cap fitxer, ni tracta ni utilitza dades personals de persones físiques de les quals tingui coneixement sense el consentiment previ i exprés de la persona afectada. CENTRO DE DOSIMETRÍA, S.L. es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques del sector. Els usuaris tenen reconeguts i poden exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les dades cedides expressament excepte per a les finalitats que estiguin definides per l’ORGANISME REGULADOR Consell de Seguretat Nuclear (CSN).

1.- TITULAR DEL LLOC WEB.- CENTRO DE DOSIMETRÍA, S.L., amb domicili al carrer de Llull, 51-55, 5è 5a, 08005 Barcelona, és l’únic titular del lloc web, dels seus continguts i dels signes distintius que hi apareixen.

2.- DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL.- Tant el lloc web com els continguts i els signes distintius que hi apareixen són propietat exclusiva de CENTRO DE DOSIMETRÍA, S.L., i estan protegits pels drets de propietat industrial i intel·lectual d’acord amb la legislació espanyola, comunitària i internacional. La còpia, reproducció, comunicació pública, distribució o publicació dels continguts d’aquest lloc web en qualsevol suport o a través de qualsevol mitjà, així com la reproducció, imitació, modificació o utilització de qualsevol signe distintiu registrat dels que hi figuren, sense el consentiment previ i exprés de CENTRO DE DOSIMETRÍA, S.L. constitueixen delictes contra la propietat industrial i intel·lectual dels que preveu el Codi penal espanyol (Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre) i, per tant, queden terminantment prohibits. CENTRO DE DOSIMETRÍA, S.L. no es fa responsable del contingut d’altres llocs web vinculats o accessibles des d’aquest lloc web a través d’enllaços d’hipertext. La inclusió de vincles amb altres llocs web no implica l’aprovació dels seus continguts ni l’existència de cap tipus d’associació amb els seus titulars.

3.- PRIVACITAT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.- CENTRO DE DOSIMETRÍA, S.L. es compromet a no cedir, vendre ni compartir les dades personals en benefici de tercers. Les dades facilitades no s’utilitzen amb finalitats diferents de la prestació del servei i es cancel·laran quan deixin de ser necessàries per a aquesta finalitat. L’usuari pot accedir a la informació del lloc web sense que calgui proporcionar cap dada de caràcter personal.

4.- EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT.- CENTRO DE DOSIMETRÍA, S.L. no assumeix cap responsabilitat pel mal ús que els visitants del lloc web puguin fer pel que fa al seu contingut.

5.- ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS.- L’accés com a visitant als continguts de la nostra pàgina implica l’acceptació dels termes i condicions d’utilització del lloc web, tal com estan expressats en aquesta política de privacitat.
POLÍTICA DE PRIVACITAT

Dret d’informació
Per a tot client que decideixi contractar el Servei de Dosimetria Personal, i per tant, que s’hagi de registrar a la nostra base de dades, es sol·licitaran les dades estrictament necessàries per facilitar el servei amb els clients/usuaris de CENTRO DE DOSIMETRÍA, S.L., que és la finalitat a què es destina la base de dades esmentada.

Consultes: Es demana a l’usuari les dades de contacte necessàries per a la consecució del servei, cosa que requereix facilitar dades de caràcter personal. El seu tractament està enfocat únicament a la consecució d’aquestes finalitats, sempre dins del marc normatiu establert.

CENTRO DE DOSIMETRÍA, S.L. ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i que eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estiguin exposades, tot això de conformitat amb el que estableix la normativa que figura en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (BOE 12/07/2002). En aquest aspecte, CENTRO DE DOSIMETRÍA, S.L. manifesta tenir registrats els fitxers a l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

Consentiment de l’usuari
Les dades personals queden incorporades i es tractaran en els fitxers de CENTRO DE DOSIMETRÍA, S.L., que garanteix les mesures oportunes d’índole tècnica i estructural per prevenir la integritat i seguretat de la informació personal aportada.

Dret d’oposició, correcció i actualització de dades
L’usuari té dret a accedir a aquesta informació, a rectificar-la si les dades són errònies i a donar-se de baixa del fitxer per a l’ús del servei. Les dades relatives al fitxer de dosimetries personals generat per CENTRO DE DOSIMETRÍA, S.L. romandran en poder de l’empresa el temps que marca la legislació vigent, segons indiqui el Consell de Seguretat Nuclear. En aquest darrer cas, CENTRO DE DOSIMETRÍA, S.L. manifesta que no farà un mal ús de les dades esmentades.

Aquests drets es poden fer efectius mitjançant la comunicació directa amb el responsable del fitxer a CENTRO DE DOSIMETRÍA, S.L.

Carrer de Llull, 51-55, 5è 5a
08005 Barcelona
Tel.: 934 869 955

protecciondatos@dosimetria.es
CIF: B08714636