Lloc de treball

Els dosímetres de lloc de treball estan calibrats en dosi equivalent personal superficial HP(0.07) i profunda HP(10), tenen la mateixa configuració que el dosímetre de cos sencer i segueixen el mateix procés que aquests.

Normes bàsiques d’ús:

  • Els ha d’utilitzar tot el personal que comparteixi una sèrie de funcions i tasques assignades al lloc de treball i que es vulgui controlar mitjançant aquests dosímetres.

És una dosimetria poc utilitzada i només es recomana si:

  •  L’empresa té un tècnic de protecció radiològica capacitat per definir la conveniència d’aquesta dosimetria i que, un cop emès el resultat, tingui la capacitat de distribuir la dosi equivalent final en funció de la càrrega de treball de cada operador.
  • Igual que la dosimetria d’àrea, el seu ús està condicionat al fet que les dosis equivalents registrades siguin inferiors al nivell de registre.