Procesos

Os principais procesos do servizo realizados na área técnica son:

Deseño e fabricación de dosímetros:

 • Posta en marcha de dosímetros novos
 • Reciclaxe de dosímetros.
 • Etiquetaxe de dosímetros.

Procesos estratéxicos do laboratorio

 • Xestión con organismos reguladores (CSN)
 • Seguimento e actualización de normativas do sector, calidade, etc.
 • Investigación e desenvolvemento continuo de produtos, procesos e materiais
 • Seguimento, avaliación e control do método de ensaio (lectura e informes)
 • Calibracións do sistema dosimétrico
 • Participación en intercomparacións
 • Xestión de recursos do laboratorio

Procesos operativos de ensaios dosimétricos

 • Lectura dos dosímetros
 • Control de calidade diario dos lectores
 • Filtrado de incidencias na lectura
 • Cálculo e asignación das doses
 • Control dos procesos e cumprimento de plan diario, mensual, etc.
 • Mantemento dos equipos

Xestión dos informes: Emisión, revisión e rexistro

 • Informes mensuais de dosimetría persoal
 • Informe individual anual de dosimetría persoal
 • Resumo individual anual de dosimetría persoal
 • Tramitación de sobreexposicións ao CSN

Seguimento do funcionamento do servizo e resolución de incidencias

 • Seguimento mensual dos dosímetros non recibidos
 • Tratamento dos casos de perda de información dosimétrica