Calidade

ISO 9000 Sistemas de xestión de calidade. Fundamentos e vocabulario
ISO 9001 Sistemas de xestión de calidade. Requisitos
ISO 17025 Avaliación da non conformidade. Requisitos xerais para a competencia dos laboratorios de ensaio e calibración