Qualitat

ISO 9000 Sistemes de gestió de la qualitat. Fonaments i vocabulari
ISO 9001 Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits
ISO 17025 Avaluació de la no conformitat. Requisits generals per a la competència dels laboratoris d’assaig i calibratge