Sistemes de gestió

Qualitat Mostra Oculta

ISO 9000 Sistemes de gestió de la qualitat. Fonaments i vocabulari
ISO 9001 Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits
ISO 17025 Avaluació de la no conformitat. Requisits generals per a la competència dels laboratoris d’assaig i calibratge

Medi ambient Mostra Oculta

ISO 14001 Sistemes de gestió ambiental. Requisits amb orientació per al seu ús.
EMAS III Eco-Management and Audit Scheme, o Reglament comunitari d’ecogestió i ecoauditoria

Seguretat Mostra Oculta

Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
OHSAS 18001:2007 “Sistemes de gestió de la seguretat i salut en el treball”. Requisits.