Protecció radiològica

Normativa Internacional Mostra Oculta

Directiva 90/641/Euratom relativa a la protecció operacional dels treballadors exteriors amb risc d’exposició a radiacions ionitzants per intervenció en zona controlada.

Directiva 96/29/Euratom per la qual s’estableixen les normes bàsiques relatives a la protecció sanitària dels treballadors i de la població contra els riscos que resulten de les radiacions ionitzants.

Directiva 97/43 Euratom relativa a la protecció de la salut contra els riscos derivats de les radiacions ionitzants en exposicions mèdiques.

Normativa Nacional Mostra Oculta

Reial decret 1132/90 de 14 de setembre, pel qual s’estableixen mesures fonamentals de protecció radiològica de les persones sotmeses a exàmens i tractaments mèdics (BOE 18/09/1990).

Reial decret 413/1997 de 21 de març, sobre protecció operacional dels treballadors externs amb risc d’exposició a radiacions ionitzants per intervenció en zona controlada (BOE 16/04/1997).

Reial decret 1841/1997 de 5 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris de qualitat en medicina nuclear (BOE 19/12/1997).

Reial decret 1566/1998 de 17 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris de qualitat en radioteràpia (BOE 28/08/1998).

Reial decret 1976/1999 de 23 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris de qualitat en radiodiagnòstic (BOE 29/12/1999).

Reial decret 783/2001 de 6 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants. Va entrar en vigor l’1 de gener de 2002 i va derogar el RD 53/1992 sobre la mateixa matèria (BOE 26/07/2001).

Reial decret 815/2001 de 13 de juliol, sobre justificació de l’ús de les radiacions ionitzants per a la protecció radiològica de les persones amb motiu d’exposicions mèdiques (BOE 14/07/2001).

Reial decret 1439/2010 de 5 de novembre, pel qual es modifica el Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants, aprovat pel Reial decret 783/2001, de 6 de juliol (BOE 18/11/2010).

Instruccions CSN Mostra Oculta

IS-01: Document individual de seguiment radiològic (carnet radiològic)

Instrucció de 31 de maig de 2001, del Consell de Seguretat Nuclear, número IS-01 per la qual es defineix el format i el contingut del document individual de seguiment radiològic (carnet radiològic) regulat en el Reial decret 413/1997.

IS-04: Documents de protecció radiològica en centrals nuclears a l’efecte del seu desmantellament i clausura

Instrucció de 5 de febrer de 2003, del Consell de Seguretat Nuclear, número IS-04, per la qual es regulen les transferències, l’arxiu i la custòdia dels documents relatius a la protecció radiològica en centrals nuclears a l’efecte del seu desmantellament i clausura.
Publicada en el BOE núm. 51 de 28 de febrer de 2003.

IS-05: Valors d’exempció per a núclids

Instrucció de 26 de febrer de 2003, del Consell de Seguretat Nuclear, número IS-05, per la qual es defineixen els valors d’exempció per a núclids segons s’estableix a les taules A i B de l’annex I del Reial decret 1836/1999.

Publicada en el BOE núm. 86 de 10 d’abril de 2003.

IS-08: Criteris per exigir assessorament en protecció radiològica als titulars d’IN i IR

Instrucció de 27 de juliol de 2005, del Consell de Seguretat Nuclear, número IS-08, sobre els criteris aplicats pel CSN per exigir als titulars de les instal·lacions nuclears i radioactives, l’assessorament específic en protecció radiològica.

Publicada en el BOE núm. 238 de 5 d’octubre de 2005.