Protección radiolóxica

Normativa Internacional Mostrar Ocultar

Directiva 90/641/Euratom relativa á protección operacional dos traballadores exteriores con risco de exposición a radiacións ionizantes por intervención en zona controlada.

Directiva 96/29/Euratom pola que se establecen as normas básicas relativas á protección sanitaria dos traballadores e da poboación contra os riscos que resultan das radiacións ionizantes.

Directiva 97/43 Euratom relativa á protección da saúde fronte aos riscos derivados das radiacións ionizantes en exposicións médicas.

Normativa Nacional Mostrar Ocultar

Real decreto 1132/90 do 14 de setembro, polo que se establecen medidas fundamentais de protección radiolóxica das persoas sometidas a exames e tratamentos médicos (BOE 18/09/1990).

Real decreto 413/1997 do 21 de marzo, sobre protección operacional dos traballadores externos con risco de exposición a radiacións ionizantes por intervención en zona controlada (BOE 16/04/1997).

Real decreto 1841/1997 do 5 de decembro, polo que se establecen os Criterios de Calidade en Medicina Nuclear (BOE 19/12/1997).

Real decreto 1566/1998 do 17 de xullo, polo que se establecen os Criterios de Calidade en Radioterapia (BOE 28/08/1998).

Real decreto 1976/1999 do 23 de decembro, polo que se establecen os Criterios de Calidade en Radiodiagnóstico (BOE 29/12/1999).

Real decreto 783/2001 do 6 de xullo polo que se aproba o  Regulamento sobre protección sanitaria contra radiacións ionizantes. Entrou en vigor o 1 de xaneiro de 2002 e derrogou o RD 53/1992 sobre a mesma materia (BOE 26/07/2001).

Real decreto 815/2001 do 13 de xullo sobre xustificación do uso das radiacións ionizantes para a protección radiolóxica das persoas con ocasión de exposicións médicas (BOE 14/07/2001).

Real decreto 1439/2010 do 5 de novembro, polo que se modifica o Regulamento sobre protección sanitaria contra radiacións ionizantes, aprobado por Real decreto 783/2001, do 6 de xullo (BOE 18/11/2010).

Instrucións CSN Mostrar Ocultar

IS-01: Documento individual de seguimento radiolóxico (carné radiolóxico)

Instrución do 31 de maio de 2001, do Consello de Seguridade Nuclear, número IS-01 pola que se define o formato e o contido do documento individual de seguimento radiolóxico (carné radiolóxico) regulado no Real decreto 413/1997.

IS-04: Documentos de protección radiolóxica en CCNN con obxecto do seu desmantelamento e clausura

Instrución do 5 de febreiro de 2003, do Consello de Seguridade Nuclear, número IS-04, pola que se regulan as transferencias, arquivo e custodia dos documentos relativos á protección radiolóxica en centrais nucleares con obxecto do seu desmantelamento e clausura.
Publicada no BOE nº 51 do 28 de febreiro de 2003.

IS-05: Valores de exención para nucleidos

Instrución do 26 de febreiro de 2003, do Consello de Seguridade Nuclear, número IS-05, pola que se definen os valores de exención para nucleidos segundo se establece nas táboas A e B do anexo I do Real Decreto 1836/1999.

Publicada no BOE nº 86 do 10 de abril de 2003.

IS-08: Criterios para esixir asesoramento en protección radiolóxica aos titulares de IINN e IIRR

Instrución do 27 de xullo de 2005, do Consello de Seguridade Nuclear, número IS-08, sobre os criterios aplicados polo CSN para esixir, aos titulares  das instalacións nucleares e radioactivas, o asesoramento específico en protección radiolóxica.

Publicada no BOE nº 238 do 5 de outubro de 2005.