Instrucións CSN

IS-01: Documento individual de seguimento radiolóxico (carné radiolóxico)

Instrución do 31 de maio de 2001, do Consello de Seguridade Nuclear, número IS-01 pola que se define o formato e o contido do documento individual de seguimento radiolóxico (carné radiolóxico) regulado no Real decreto 413/1997.

IS-04: Documentos de protección radiolóxica en CCNN con obxecto do seu desmantelamento e clausura

Instrución do 5 de febreiro de 2003, do Consello de Seguridade Nuclear, número IS-04, pola que se regulan as transferencias, arquivo e custodia dos documentos relativos á protección radiolóxica en centrais nucleares con obxecto do seu desmantelamento e clausura.
Publicada no BOE nº 51 do 28 de febreiro de 2003.

IS-05: Valores de exención para nucleidos

Instrución do 26 de febreiro de 2003, do Consello de Seguridade Nuclear, número IS-05, pola que se definen os valores de exención para nucleidos segundo se establece nas táboas A e B do anexo I do Real Decreto 1836/1999.

Publicada no BOE nº 86 do 10 de abril de 2003.

IS-08: Criterios para esixir asesoramento en protección radiolóxica aos titulares de IINN e IIRR

Instrución do 27 de xullo de 2005, do Consello de Seguridade Nuclear, número IS-08, sobre os criterios aplicados polo CSN para esixir, aos titulares  das instalacións nucleares e radioactivas, o asesoramento específico en protección radiolóxica.

Publicada no BOE nº 238 do 5 de outubro de 2005.