Instruccions CSN

IS-01: Document individual de seguiment radiològic (carnet radiològic)

Instrucció de 31 de maig de 2001, del Consell de Seguretat Nuclear, número IS-01 per la qual es defineix el format i el contingut del document individual de seguiment radiològic (carnet radiològic) regulat en el Reial decret 413/1997.

IS-04: Documents de protecció radiològica en centrals nuclears a l’efecte del seu desmantellament i clausura

Instrucció de 5 de febrer de 2003, del Consell de Seguretat Nuclear, número IS-04, per la qual es regulen les transferències, l’arxiu i la custòdia dels documents relatius a la protecció radiològica en centrals nuclears a l’efecte del seu desmantellament i clausura.
Publicada en el BOE núm. 51 de 28 de febrer de 2003.

IS-05: Valors d’exempció per a núclids

Instrucció de 26 de febrer de 2003, del Consell de Seguretat Nuclear, número IS-05, per la qual es defineixen els valors d’exempció per a núclids segons s’estableix a les taules A i B de l’annex I del Reial decret 1836/1999.

Publicada en el BOE núm. 86 de 10 d’abril de 2003.

IS-08: Criteris per exigir assessorament en protecció radiològica als titulars d’IN i IR

Instrucció de 27 de juliol de 2005, del Consell de Seguretat Nuclear, número IS-08, sobre els criteris aplicats pel CSN per exigir als titulars de les instal·lacions nuclears i radioactives, l’assessorament específic en protecció radiològica.

Publicada en el BOE núm. 238 de 5 d’octubre de 2005.