Normativa Nacional

Real decreto 1132/90 do 14 de setembro, polo que se establecen medidas fundamentais de protección radiolóxica das persoas sometidas a exames e tratamentos médicos (BOE 18/09/1990).

Real decreto 413/1997 do 21 de marzo, sobre protección operacional dos traballadores externos con risco de exposición a radiacións ionizantes por intervención en zona controlada (BOE 16/04/1997).

Real decreto 1841/1997 do 5 de decembro, polo que se establecen os Criterios de Calidade en Medicina Nuclear (BOE 19/12/1997).

Real decreto 1566/1998 do 17 de xullo, polo que se establecen os Criterios de Calidade en Radioterapia (BOE 28/08/1998).

Real decreto 1976/1999 do 23 de decembro, polo que se establecen os Criterios de Calidade en Radiodiagnóstico (BOE 29/12/1999).

Real decreto 783/2001 do 6 de xullo polo que se aproba o  Regulamento sobre protección sanitaria contra radiacións ionizantes. Entrou en vigor o 1 de xaneiro de 2002 e derrogou o RD 53/1992 sobre a mesma materia (BOE 26/07/2001).

Real decreto 815/2001 do 13 de xullo sobre xustificación do uso das radiacións ionizantes para a protección radiolóxica das persoas con ocasión de exposicións médicas (BOE 14/07/2001).

Real decreto 1439/2010 do 5 de novembro, polo que se modifica o Regulamento sobre protección sanitaria contra radiacións ionizantes, aprobado por Real decreto 783/2001, do 6 de xullo (BOE 18/11/2010).