Normativa Nacional

Reial decret 1132/90 de 14 de setembre, pel qual s’estableixen mesures fonamentals de protecció radiològica de les persones sotmeses a exàmens i tractaments mèdics (BOE 18/09/1990).

Reial decret 413/1997 de 21 de març, sobre protecció operacional dels treballadors externs amb risc d’exposició a radiacions ionitzants per intervenció en zona controlada (BOE 16/04/1997).

Reial decret 1841/1997 de 5 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris de qualitat en medicina nuclear (BOE 19/12/1997).

Reial decret 1566/1998 de 17 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris de qualitat en radioteràpia (BOE 28/08/1998).

Reial decret 1976/1999 de 23 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris de qualitat en radiodiagnòstic (BOE 29/12/1999).

Reial decret 783/2001 de 6 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants. Va entrar en vigor l’1 de gener de 2002 i va derogar el RD 53/1992 sobre la mateixa matèria (BOE 26/07/2001).

Reial decret 815/2001 de 13 de juliol, sobre justificació de l’ús de les radiacions ionitzants per a la protecció radiològica de les persones amb motiu d’exposicions mèdiques (BOE 14/07/2001).

Reial decret 1439/2010 de 5 de novembre, pel qual es modifica el Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants, aprovat pel Reial decret 783/2001, de 6 de juliol (BOE 18/11/2010).