Normativa Internacional

Directiva 90/641/Euratom relativa a la protecció operacional dels treballadors exteriors amb risc d’exposició a radiacions ionitzants per intervenció en zona controlada.

Directiva 96/29/Euratom per la qual s’estableixen les normes bàsiques relatives a la protecció sanitària dels treballadors i de la població contra els riscos que resulten de les radiacions ionitzants.

Directiva 97/43 Euratom relativa a la protecció de la salut contra els riscos derivats de les radiacions ionitzants en exposicions mèdiques.