Seguretat

Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
OHSAS 18001:2007 “Sistemes de gestió de la seguretat i salut en el treball”. Requisits.